Skip Главно меню

За нас


Обща информация за училището

Второ основно училище "Димитър Благоев" е със 115-годишна история и традиции и е едно от първите училища в града. Намира се в центъра на Благоевград, в близост до всички културни институции.

През изминалата учебна 2021/2022 година в училището се обучаваха 533 ученици. Те са обхванати в 22 паралелки, 9 групи за ЦОУД и 17 групи за занимания по интереси.

Обособиха се пет професионални общности:

- за езикови, социални и граждански компетентности

- за природни науки и дигитални компетентности

- на началните учители

- на учителите на групи за ЦОУД

- по спорт

В тях се проведоха открити уроци с цел да се обменят добри практики и се повиши нивото на вътрешноучилищната квалификация.

Училището през учебната 2021/2022 отново бе мястото, което учениците ни избраха, за да задоволят образователните си потребности и развият индивидуалните си личностни интереси.

Успешна бе годината и по отношение на:

- класирани ученици на национални състезания и олимпиади (по български език и литература, математика, английски език, биология, география, история, физика, химия) и заети призови места в тях

- множество професионално осъществени инициативи от вътрешноучилищния живот

- високи резултати на НВО в 7. клас

- задълбочена методическа работа на преподавателите

- засилена употреба на ИКТ в обучителния процес

От учебната 2019/2020 г. училището е иновативно и иновациите са в областта на проектно-базираното обучение и използването на Microsoft Office 365 още преди началото на пандемията от COVID-19. Въвеждането на електронна платформа за обучение Teams преди обявяването на епедимията и наложените поради нея обучителни мерки и на национално, и на училищно ниво, показаха далновидността на подхода на училищното ръководство. Точно поради този своевременен подход успяхме безпроблемно, бързо и качествено да преминем към изискваното от държавните органи дистанционно обучение.

Постигнатият най-висок успех досега на НВО в 7. клас по този формат на изпита свидетелства както за нивото и качеството на образование, така и за успешната системна работа на преподавателите за постигане на висока мотивация на учениците в процеса на работа в дигитална среда.

Средният бал на училището на НВО в 7. клас по БЕЛ е 65,76 (срещу 64,42 за миналата година), което е с 1,34 точки повече от предходната учебна година и с 12,23 точки повече от средния бал за областта. Съпоставката на средния бал на училището със средния бал за страната (53,63) показва ръст от 12,13 точки – безспорен успех, постигнат от нашето училище.

Средният бал на НВО в 7. клас по математика за тази учебна година е 50,10 точки (срещу 49,01 за миналата учебна година). Данните сочат, че постигнатият среден резултат в училището е по-висок от средния резултат в областта с 16,62 и от средния резултат в страната с 14,78.

Средният бал на НВО в 7. клас по английски език за тази учебна година е 95.19. Спрямо регионалното ниво е с 6,32 повече, а спрямо националното – с 6,47.

Постигнатите по-високи резултати и на училищно, и на регионално, и на национално ниво са както заслужено признание и основание за гордост, така и задължение и отговорност тези резултати да бъдат защитени и надминати.

Иновационният технологичен подход, въведен в училището, гарантира и успеха при дигитално честваните събития с образователен и възпитателен характер.

Обособеният библиотечен кът по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ –модул „Библиотеките като образователна среда“ в училището се използва активно от учениците и учителите.

Изграденият високотехнологичен STEM образователен център с неговите четири зони (Практическа лаборатория, Виртуална STEM Lab, Makerspace и Общо пространство) допринесе съществено за високите резултати, получени на външното оценяване, и за успешно проведените интердисциплинарни открити уроци, като част от тях впечатлиха дотолкова, че бяха отразени в местни медии.

По Националната програма „Отново заедно“ две групи ученици пътуваха на море. Така от една страна ученици с нелек материален статус, както и отличниците, получиха възможност за отдих на море, какъвто родителите им трудно биха осигурили, а от друга страна те получиха възможност да контактуват помежду си в нова среда, различна от училищната.

За пореден път впечатлява участието на училището в следните проекти и проектни дейности:

- Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"

- Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

- Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

- Национална програма „Без свободен час“

- Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Дейност: закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условия на кризи.

- Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

- Проект „Приобщаващи, иновативни и креативни учители“ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000013227 по програма Еразъм +.

- Проект „Подкрепа за социално включване“ като партньор на община Благоевград.

- Национална програма на МОН „Отново заедно“.

През изминалата учебна година училището продължи да работи с въведени иновации:

- Проектно-базирано обучение в начален и в прогимназиален етап.

- Нова визуализация на класната стая.

- Използване на Microsoft office 365.

- Оценяването с web базирано изпитване в платформата MS Office 365.

- Включване на родители в учебния процес.

Всички иновативни практики продължиха досегашните традиции на училището в това отношение и оптимизираха още повече учебно-възпитателния процес.

Приоритети в дейността на училището през изминалата учебна година

Основните приоритети в дейността на училището бяха запазени и се осъществиха в следните няколко направления:

  • високо качество на обучението;
  • интензивна подготовка по БЕЛ, по математика, по чужди езици и ИТ (в рамките на часовете по ООП, ИУЧ и ФУЧ, както и на часовете за консултации);
  • използване на съвременни методически средства – интерактивни дисплеи, интерактивна дъска, обучение онлайн, ученически проекти и др.;
  • развиване на гражданското образование;
  • обгрижване на учениците;
  • създаване на стимулираща учебна среда;
  • успешно представяне на НВО за 7. клас;
  • индивидуализация на обучението, работа с деца със СОП и консултации, съобразени с индивидуалните потребности на учениците;
  • работа по проекти.

Заедно с тези дейности въведохме и конкретни цели, изпълнението на които да отчита доколко приоритетите са изпълнени в рамките на учебната година. За 2021/2022 тези цели бяха:

1. Измеримост на резултатите - очакван годишен успех от 5,50 за начален курс и 4,50 за прогимназиален.

2. Съответстсвие между външно и вътрешно оценяване в рамките на 0,50.

3. Ограничаване на броя на неизвинените отсъствия.

4. Редуциране на броя на невзетите часове поради липса на заместващи учители до под 1%.

5. Обогатяване на материалната база на училището и осъвременяване на дидактическите средства в измерими единици.

6. Ефективна организация на работата на групите за ЦОУД.

Цялостната работа през учебната година на преподаватели, ученици и родители доведе до изпълнението на конкретните цели:

· Средният успех е постигнат и има съответствие между вътрешното и външното оценяване. Допусканите досега слабости по БЕЛ и математика в 7. клас са обект на специално разработена програма за подготовка за НВО, която доказа своята ефективност с получените резултати през тази учебна година.

· Разработена е система за съобщаване при отсъствие на преподаватели и осигуряване на заместващи учители, която работи добре.

· Обогатена e материалната база: - 50 лаптопа за ученици, 14 лаптопа за учители, 1 озвучителна система, 3 интерактивни дисплея

· Създадената организация за работа с групите за ЦОУД даде възможност за ефективна и пълноценна реализация на възпитателния процес. Съществен приоритет беше и създаването на условия за работа в групи по интереси, а също и за стимулиране на индивидуалните възможности на всяко дете.

· За осъществяване на гражданското образование бяха осъществени дейности в следните клубове „Занимания по интереси“:

- Българче

- Езикознайко“ - 6 “в“ клас

- Езикознайко“ - 6 “а“ клас

- Всичко е физика

- Светът на математиката

- „Светът на дигиталните технологии“

- „Креатично мислене в действие“

- „Петрушка“

- „Ние и природата“

- „Математически изследователи“

- „Speling Bee”

- „Природолюбител“

- „Любители на природата“

- „Здраве и спорт“

- „В света на природата“

- „Културни хоризонти“

- „Ние и природата“

· Продължи обучението по информационни технологии, което е съообразено със засиления интерес и потребностите на обществената практика.

· Изучаването на чужди езици е приоритет в развитието на училището от две десетилетия и то беше продължено като успешна стратегия за комуникация в междукултурното общуване на съвременната реалност.

· Наличието на стимулираща учебна среда стана възможно на базата на разработени проекти. Изключително успешна беше работата в ателието по керамика, във ФУЧ по математика и по български език и литература, както и работата по спечелените проекти.

· Работи се по разнообразни проекти в училището, свързани с европейската интеграция, гражданското образование и др.

· Осъществиха се междуинституционални представителни изяви на клубовете за занимания по интереси.

Skip Календар

Календар

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
            1
2 3 4 Днес четвъртък, 5 октомври 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития
Skip Полезни връзки